Fly in the LINE APIs

การนำเอา LINE APIs ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจจริงๆ โดยถ่ายทอดผ่านประสบการณ์จริงที่มีการใช้งานจริง เพื่อจุดประกายความคิดไอเดียต่างๆ ที่จะนำ LINE APIs ไปใช้กับธุรกิจ หรือลูกค้าของตนเอง ได้แก่ LIFF/ LINE Notify/ LINE Beacon/ Messaging API /Audience/ NarrowCast เรียกได้ว่าครบถ้วนทั้ง Ecosystem เลย