ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Technology Partner


ในการส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Technology Partner ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าเป็นผู้ที่ได้รับบริการจาก Technology Partner และข้อมูลรายละเอียดที่ได้กรอกในแบบฟอร์มนั้นเป็นความจริง และไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อกลั่นแกล้ง หรือจงใจให้บุคคลใด ๆ ได้รับความเสียหายไม่ว่าในทางใด
  2. บริษัทฯ อาจติดต่อผู้ใช้บริการตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่ผู้ใช้บริการให้ไว้
  3. ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อ Technology Partner จะถูกนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคุณสมบัติของ Technology Partner เท่านั้น
  4. การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยการตัดสินใด ๆ ของบริษัท หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด