ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครเข้าร่วมเป็น Technology Partner


ผู้สมัครสมาชิกตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามจริงให้ครบถ้วน หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัครออกจากการพิจารณาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้บริษัทฯ อาจติดต่อผู้สมัครตามข้อมูลการติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้เพื่อสอบถาม หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
  2. ผู้สมัครเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการสมัคร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด และการสมัครเข้าร่วมเป็น Technology Partner ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัคร การกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดทางกฎหมาย และบริษัทฯ อาจดำเนินการตามกฎหมายกับท่านต่อไป
  3. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางข้อมูลติดต่อที่ผู้สมัครได้ให้ไว้กับบริษัทฯ และผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสัญญารักษาความลับ (Non-Disclosure Agreement) และ สัญญา Acknowledgement Agreement Of Service
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือผลการพิจารณา หากพบในภายหลังว่ามีการเปลี่ยนแปลงในข้อมูลของผู้สมัคร ส่งผลให้คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
  5. โครงการ Technology Partner เป็นเพียงการแนะนำบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ Technology Partner ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เท่านั้น และไม่ถือเป็นการที่บริษัทฯ ได้รับรองคุณสมบัติใด ๆ ของ Technology Partner
  6. หากผลปรากฏว่าผู้สมัครไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาซ้ำในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้สมัคร
  7. การพิจารณาคุณสมบัติและการคัดเลือกถือเป็นดุลพินิจเด็ดขาดภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยการตัดสินใด ๆ ของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องถือเป็นเด็ดขาดและเป็นที่สุด
  8. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้สมัคร และ/หรือ ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด